Полезни връзки

Министерство на образованието и науката
Портал за наука
Фонд „Научни изследвания"

Българска академия на науките
Селскостопанска академия
Представителство на Европейската комисия в България

Horizon 2020 EU Research and Innovation programme
European Research Council (ERC)
European Science Foundation (ESF)
CORDIS Community Research and Development Information Service
EURAXESS - Researchers in Motion
сп. „Science“

Университети

Софийски университет „Св. Климент Охридски"
Технически университет - София
Университет за национално и световно стопанство
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Химико-технологичен и металургичен университет
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски"
Медицински университет - София
Лесотехнически университет
Нов български университет
Висш медицински институт - Плевен
Русенски университет „Ангел Кънчев"
Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов
Технически университет - Габрово
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий"
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"
Висш селскостопански институт - Пловдив
Американски университет - Благоевград
Югозападен университет „Неофит Рилски" - Благоевград
Икономически университет - Варна
Технически университет - Варна
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров"
Висше строително училище „Любен Каравелов" - София
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков"
Бургаски свободен университет
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"