Инструкция към авторите

ТЕКСТОВЕТЕ НА РЪКОПИСИТЕ да са добре структурирани, с подзаглавия и акценти и да се представят в редакцията на електронен носител или по e-mail на адрес: lazarova@usb-bg.org чрез прикачен файл. Обемът на материалите да е до 12 стандартни страници, написани на компютър във формат „Word for Windows“, шрифт Times New Roman, 12 рt, 1 line spаcing.
Текстът в ръкописа да е в една колона, като за отстъп при нов ред да се използва табулация. Бележките под линия да са оформени като footnote.
Таблиците и фигурите трябва да имат поредна номерация. Да се избягва повтаряне на данните от тях в текста на статията. Фигурите и снимките да се прилагат и в отделни файлове, с отбелязване номерацията на всеки отделен файл и анотацията към него в ръкописа. Желателно е за използваните от авторите фотографии (индивидуални, колективни, на обекти, факсимилета и др.) да се посочва източникът, от който са взети. При отпечатването на списанието фигурите са черно-бели, а цветни – в онлайн версията на изданието.

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА
Тя трябва да включва заглавие на ръкописа, имена на авторите, научни степени и звания, месторабота.

ЛИТЕРАТУРА
Литературата да се посочва в края на статията, а в текста да се даде в квадратни скобки като пореден номер от списъка, например [1]. Списъкът да не съдържа повече от 20 източника. Цитираните литературни източници на кирилица в края на статията трябва да бъдат транскрибирани на латиница.

Примери за цитиране на различни документи

 • Книги
  Фамилия на автора, инициали. Година. Заглавие на книгата. Място на издаване, издателство.
  Мончев, Н. М. (1992). Комуникации и иновационни процеси. С., изд. Техника. [Monchev, N. (1992). Komunikatsii i inovatsionni protsesi. Sofia: Izdatelstvo „Tehnika“].

 • Статии от списания
  Фамилия на автора, инициали. Година. Заглавие на статията. Наименование на списанието. Том, номер, страници.
  Мончев, Н. М. (2000) Качества на информационните ресурси. Наука, ХХ, №2, с. 9 – 14. [ Monchev, N. (2000) Kachestva na informatsionnite resursi. Nauka, XX, (2), pp. 9 – 14].

 • Статии в сборник
  Фамилия на автора, инициали. Година. Заглавие на статията. В: Наименование на сборника. Място на издаване, издателство, страници.
  Балевски, А. (1973) Ученият и неговата съвест. В: Етически проблеми на науката. С., Наука и изкуство, с. 51 – 53. [Balevski, A. (1973) Ucheniat I negovata savest. In: Eticheski problem na naukata. Sofia: Nauka I Izkustvo, pp. 51 – 53].

 • Речник
  Наименование на речника. Място на издаване, издателство, том.
  Речник на българския език. (1975) С., изд. на БАН, т. I. [Rechnik na balgarskia ezik. (1975) Sofia: Izdatelstvo na BAN, T. 1 ].

 • Документи от Интернет
  Посочват се адресът и датата, на която материалът е ползван.

  РЕЗЮМЕ
  Към научните статии се прилага резюме на английски език, съдържащо цел на статията и основни изводи, 3 – 6 ключови думи, заглавието на английски език и имената на автора/авторите на латиница.

  Статии, които не са оформени по инструкцията, няма да бъдат разглеждани. Ръкописи не се връщат.

  Авторите преглеждат изпратените им коректури в определения срок и потвърждават съгласието си за отпечатване на ръкописа.


  СУБ и редакционната колегия не носят отговорност за изразените мнения и становища на авторите, които са длъжни да спазват научната етика.

  Хонорари на авторите не се изплащат.
 •