Индексиране и рефериране

Списание „Наука“ е насочено предимно към българската аудитория, поради което се издава на български език с изключение на съдържанието на броевете и резюметата на научните статии. По тези причини списанието не разполага с импакт фактор или импакт ранг и няма условия за рефериране в международни бази данни.

Списанието се индексира от ИНИОН РАН.

Списание „Наука“ е вписано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.