Етични правила

Настоящите етични правила за приемане и публикуване на материали в сп. „Наука“ се основават на етичните норма и критерии, залегнали в ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ и на международно признати етични правила и стандарти в съответствие с Хартата и Кодекса на европейските учени и българското законодателство.
Редакционната колегия взема решения за приемане или отказване да публикува предложен материал въз основа на неговото съответствие на принципите на академичния морал, неговите етични принципи и правила, както и на редакционната политика и критериите за публикуване на списанието. Тя може да върне материала на автора за корекции или преработване, както и да отклони неговото публикуване.
Списанието не приема за отпечатване материали, които:

 • не са в съответствие с научната му политика и издателски критерии;
 • съдържат неприемливи теории и твърдения;
 • съдържат псевдонаучни твърдения;
 • изразяват политически и лични пристрастия на авторите;
 • включват текстове или злепоставяне лица и институции или проявяват негативни личностни настроения (обидни квалификации на научна, религиозна, политическа и личностна основа).

  Авторите носят пряка отговорност за достоверността на научните си публикации и трябва да спазват указаните правила за цитиране.

  Недопустимо е:
 • плагиатството във всичките му форми;
 • фалшифициране на данни и резултати в представения материал;
 • изпращане едновременно за печат на един и същ ръкопис в различни списания или други издания;
 • включване като съавтори на лица, които нямат реален принос в изследването и написването на съответния текст;
 • използване на ненаучни аргументи;
 • пропускане на приноси на други автори в изследваната област.

  Рецензиране
  Представените в редакцията ръкописи преминават през процедура на рецензиране от членовете на редколегията или на редакционния съвет. При необходимост се привличат и външни рецензенти – експерти в съответната област.
  Рецензентите носят същите отговорности, както и авторите на предложените материали.
  Представените ръкописи се оценяват единствено по техните качества, като рецензирането е анонимно и се осъществява при конфликт на конфликт на интереси между автор и оценяващия.
  Рецензентът е длъжен да запазва в тайна информацията от ръкописите и да не използва чужди резултати и идеи, станали известни при рецензирането.

  Членовете на редакционната колегия (редакторите) се задължават:
 • Да не представят на авторите името на рецензента; единствен посредник между авторите и редакцията е отговорният секретар на редакционната колегия.
 • Да не изнасят информация по отношение на рецензираните статия извън списанието, особено що се отнася до отхвърлени статии.

  Редакционната колегия дава право на отговор за публикуване на отговори, които се допускат при полемики с публикувани в списанието материали по преценка на редакцията на списанието. Не се публикуват материали с обидно съдържание, както и такива, които не съдържат съществена нова или допълнителна аргументация.
  Редакционната колегия си запазва правото при констатирани груби прояви на недобросъвестност и нарушения на академичната етика и на обявените редакционни изисквания от страна на даден автор, които засягат престижа на списанието и на научната общност, да изразява свое становище по случая на страниците на списанието или по друг начин.
 •