Авторски права

Авторите носят пълна отговорност за достоверността и оригиналността на публикациите си.
Публикуваните материали в сп. „Наука“, вкл. в електронната му версия, са обект на авторското право съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Те, както и изпратените в редакцията ръкописи, са собственост на техните автори. При превод на материали от друг език за списанието съгласно чл. 9 от ЗАПСП авторското право „принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение“.
Редакцията си запазва правото (при разрешение на авторите) да предоставя за анонсиране, препечатване откъси (материали) от публикувани в списанието текстове при изрично упоменаване на автора и мястото на първоначалното публикуване в сп. „Наука“.