Начало

Списание „НАУКА“ е издание на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СУБ),
приемник на Съюза на научните работници в България (СНРБ).
СУБ е юридическо лице със седалище в София
и клонове в по-големите градове на страната.


Съюзът на учените в България е учреден през октомври 1944 г. от 17 видни български учени. Той става най-голямата организация на учени и преподаватели във висшите училища, обединявайки изследователи от различни научни направления, възраст и политически убеждения. Съюзът неотклонно отстоява своите позиции на независима, неправителствена, нестопанска, неполитическа, професионално-творческа организация на учените.

Членове на СУБ могат да бъдат физически и юридически лица.

Основната цел на СУБ е да съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната, да издига техния престиж и принос за просперитета на Република България. Съюзът участва като независим партньор и консултант на законодателната и изпълнителната власт при формиране и реализиране на национална политика за развитие на науката и висшето образование.
СУБ изразява и защитава правата и интересите на своите членове и подпомага тяхната творческа и професионална дейност.

Издаването    на    сп.    „Наука“    през  2020    г.  е  реализирано  с  финансовата    подкрепа    на    Фонд    „Научни    изследвания“    –
договор  № КП-06-НП1/32 от 18 декември 2019 г. по конкурс „Българска научна периодика – 2019 г.“.